top of page
PLANED LOGO.png

DOSBARTHU BWYD
CYMUNEDOL CYMRU

Cynyddu mynediad at fwyd ffres a gwerthfawr yn ein cymunedau.

EIN PROSIECTAU BWYD

Credwn fod mynediad at fwyd a gyflenwir yn lleol yn bwysicach nag erioed. Dyna pam mai ein nod yw cysylltu cynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd â’r gymuned leol; i roi mynediad hawdd i fwyd iachus o werth mawr. Archwiliwch sut rydym yn gweithio gyda'r gymuned, cyflenwyr a gwirfoddolwyr trwy ein prosiectau bwyd.

​Mae'r prosiect yn hwyluso gwirfoddolwyr i gysylltu â chynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd i gael mynediad hawdd at fwyd iachus o werth mawr.


Bydd cymunedau ar draws Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn cael mynediad at gymorth uniongyrchol gan Swyddog Datblygu Prosiectau wedi ariannu er mwyn lansio canolfannau bwyd cynaliadwy, a fydd yn canolbwyntio ar anghenion cymunedau.

Dosbarthiad Bwyd Cymunedol Cymru (WCFD)

Cefnogi cymunedau i sefydlu Hybiau Bwyd ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

_1080404.JPG

Mae pobl, a’r penderfyniadau maen nhw’n eu gwneud, yn hanfodol i sicrhau bod systemau bwyd lleol yn gweithio. Dyna pam ein bod yn canolbwyntio’n bennaf ar roi’r hyder a’r sgiliau i wirfoddolwyr sefydlu a rhedeg hybiau bwyd eu hunain. Gan ddarparu profiad gwerthfawr a all hefyd ddarparu llwybrau at gyflogaeth.

Cymerwch Ran!

Ein nod yw cysylltu cynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd â’r gymuned leol; i sicrhau mynediad hawdd at fwyd iach sy’n werth am arian.

patch2_edited.jpg

Mae Gwerthu Cymunedol Ffres Sir Benfro (PFCV) yn brosiect peilot a fydd yn rhoi’r cyfle i gael mynediad 24/7 i gyflenwyr Cymreig a chynnyrch lleol.

Gan weithio ochr yn ochr â phrosiect presennol Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru, bydd yn gweithredu model dosbarthu hyblyg, cynhwysol, amgylcheddol, economaidd a gynaliadwy, gan ddod â chymunedau, cynhyrchwyr bwyd a chyflenwyr ynghyd.

PFCV-Logo-White.png
Gwerthu  Cymunedol Ffres
Sir Benfro

Treialu Peiriannau Bwyd Ffres Ledled Sir Benfro. 

Solihull Machine.jpg

Yr amcanion yw meithrin cydnerthedd mewn rhwydweithiau bwyd lleol drwy gydgysylltu gweithgareddau sy’n ymwneud â bwyd yn well, creu system leol fwy cynaliadwy a cheisio mynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi bwyd.

PFLP.png
Partneriaeth Bwyd Lleol Sir Benfro

Mae PLANED, PAVS a Chyngor Sir Penfro yn cydweithio i ddod â Chydlynydd Partneriaeth Bwyd Lleol penodol ar gyfer Sir Benfro i chi.

FRESH AND FRUITY 2.jpg

CYMRWCH RAN...

Archwiliwch sut y gallwch chi gymryd rhan yn ein prosiectau bwyd trwy glicio ar y dolenni isod.

Cwsmer

Cyflenwr

Gwirfoddolwr

Hyb Bwyd

DARGANFOD FY HWB BWYD

My project-1 (17).png

Y DIWEDDARAF

footer-artwork.jpeg

© 2023 by WCFD

Cyfeiriad

Uned 13, Yr Hen Ysgol, Heol yr Orsaf, Arberth, Sir Benfro, Cymru, SA67 7DU

Cysylltwch

Dilynwch

  • Facebook
  • Instagram

Mae prosiect Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru wedi cael cyllid drwy gynllun Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru

bottom of page