top of page

Er bod cymorth penodol gan WCFD/PFCV bellach wedi'i gwblhau'n llwyddiannus, bydd yr Hybiau Bwyd a'r Peiriannau Gwerthu sefydledig yn parhau i weithredu fel arfer. Darllen mwy...

Image of fruit and vegetable market stall

AMDANOM NI

Image of vegetables for sale
Image of vegetables for sale
Image of vegetables for sale

CEFNOGI CYMUNEDAU I SEFYDLU HYBIAU BWYD

Rydym ni’n credu fod gallu cael gafael ar fwyd a gyflenwir yn lleol yn bwysicach nag erioed. Fe wnaeth y blynyddoedd diwethaf ddangos y gwendidau yn y cadwyni cyflenwi byd-eang, a gyda’r ansicrwydd ynglŷn â’r newid yn yr hinsawdd a’r dirwedd wleidyddol, nid yw hyn yn mynd i fynd yn haws.

 

Dyna pam mai ein nod yw cysylltu cynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd â’r gymuned leol; i sicrhau mynediad hawdd at fwyd iach sy’n werth am arian.

 

Mae hybiau bwyd cymunedol yn ffordd wych o gysylltu pobl ag o ble daw bwyd. Rydym ni’n helpu cymunedau i lansio hybiau bwyd sy’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr i gynyddu mynediad at fwyd ffres sy’n werth am arian. Gall hyn gynnwys ffrwythau, llysiau, salad, cynnyrch llaeth, bara, pysgod, cig a mwy. Byddwn ni’n gweithio gyda chi a’ch cyflenwyr lleol i ddod o hyd i’r dewisiadau iawn ar gyfer eich cymuned.

 

Mae pobl, a’r penderfyniadau maen nhw’n eu gwneud, yn hanfodol i sicrhau bod systemau bwyd lleol yn gweithio. Dyna pam ein bod yn canolbwyntio’n bennaf ar roi’r hyder a’r sgiliau i wirfoddolwyr sefydlu a rhedeg hybiau bwyd eu hunain. Gan ddarparu profiad gwerthfawr a all hefyd ddarparu llwybrau at gyflogaeth.

 

Mae hefyd yn fodel gwych i gyflenwyr a chynhyrchwyr; yn creu marchnad sicr a fydd yn cynhyrchu incwm hanfodol, na fyddai’n bodoli fel arall.

 

Derbyniodd prosiect Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru a phrosiect Gwerthu Cymunedol Ffres Sir Benfro arian drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Daeth y ddau brosiect i ben yn llwyddiannus ym mis Mehefin 2023 a bellach nid oes unrhyw gymorth penodol ar ôl cwblhau’r rhaglen. Fodd bynnag, os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y bydd PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol yn gallu helpu.

ABOUT

SUT MAE’N GWEITHIO

Lansio

Grŵp Cymunedol Cymorth WCFD i lansio Hyb Dosbarthu Bwyd

Danfon

Mae cyflenwyr yn darparu’r archeb ar ddiwrnod ac amser o ddewis yr Hyb

Casglu

Mae cwsmeriaid yn casglu archeb wythnosol ac yn gwneud ac yn talu am yr archeb nesaf

Trefnu

Mae gwirfoddolwyr yr hyb yn trefnu’r archebion ac yn agor i’r cwsmeriaid eu casglu

Archebu

Mae’r Hyb yn gosod yr archebion mewn swp ar gyfer yr wythnos ganlynol

Y Gymuned

Gall gweithgareddau eraill gael eu cynnal ar yr un pryd e.e. grwpiau cymunedol,

bottom of page